Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

8.2 Fordelingsanlæg til varme, køling og varmt brugsvand

01.01.2014 - 31.12.2014

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

Varmeanlæg skal udføres forsvarligt ud fra sikkerhedsmæssige, energimæssige og indeklimamæssige hensyn.

Stk. 2

Varmeanlæg med vand som varmebærende medium skal dimensioneres, udføres, indreguleres og afleveres, som anvist i DS 469, Varmeanlæg med vand som varmebærende medium.

(8.2, stk. 2)

Normen indeholder bl.a. funktionskrav til varmegiveres styring og regulering.

Herudover indeholder normen funktionskrav til indregulering af varmeanlæg og krav til vejledninger for brug, drift og vedligehold.

Stk. 3

El- og luftvarmeanlæg i bygninger skal udføres med automatisk regulering af varmetilførslen efter varmebehovet i det enkelte rum.

(8.2, stk. 3 og 4)

Bestemmelserne skal sikre mulighed for en rimelig komfort og gøre det muligt at reducere eller afbryde anlæggets ydelse i perioder uden varmebehov.

Stk. 4

Køleanlæg og varmepumpeanlæg skal udføres med automatisk regulering af køle- eller varmeydelsen efter behovet. Køleydelsen skal endvidere styres efter behovet i det enkelte rum.

Stk. 5

Varmeanlæg skal dimensioneres og udføres, så energiøkonomisk drift opnås. Komponenternes type, størrelse og funktion skal passe sammen og skal tilpasses bygningens dimensionerende varmetab og forbrugets variation over året. Det skal endvidere sikres, at der ikke sker samtidig køling og opvarmning i samme rum.

(8.2, stk. 5)

Varmeanlæg dimensioneres til lavest mulige fremløbstemperatur, for at opnå den højest mulige effektivitet på varmeforsyningen, f.eks. falder effektiviteten for et varmepumpeanlæg med 2-3 pct. pr. grad temperaturen hæves.

For varmeanlæg forsynet med fjernvarme henvises til varmeværkets tekniske leveringsbetingelser, findes disse ikke, kan Dansk Fjernvarmes tekniske leveringsbetingelser anvendes.

Stk. 6

Brugsvandsanlæg skal udføres, så risikoen for vækst af legionellabakterier minimeres

(8.2, stk. 6)

For at minimere risikoen for vækst af legionellabakterier i det varme vand bør der træffes foranstaltninger herimod, f.eks. ved at brugsvandstemperaturen kan opvarmes tilstrækkeligt jf. DS 439, Norm for vandinstallationer.

Stk. 7


Brugsvandsanlæg forsynet fra en boligventilationsvarmepumpe skal mindst have en COP ved brugsvandstapning på 3,1.

(8.2, stk. 7)


Virkningsgraden måles iht. DS/EN 255-3 Aircondition. Vandkølere og eldrevne kompressor-varmepumper til opvarmning. Del 3: Prøvning og krav til mærkning af apparater til varmt brugsvand.

Stk. 8


Cirkulationspumper i varme-, varmtvands-, jordvarme- og køleanlæg skal være A-mærkede eller opfylde tilsvarende energimæssige krav hertil. For store pumper, der ikke er omfattet af A-mærkningen, henvises til bestemmelserne om pumper i DS 469, Varmeanlæg med vand som varmebærende medium.

Brugsvandscirkulationspumper i enfamiliehuse og andre mindre brugsvandsanlæg skal have en energieffektivitet svarende til A-mærkede pumper eller have en tilsvarende årlig besparelse gennem styring af pumpen.

(8.2, stk. 8)


De energimæssige krav til A-mærkede pumper fremgår af Europumps Industry Commitment To improve the energy performance of Stand-Alone Circulators, January 2005. Bestemmelserne om pumper i DS 469 finder også anvendelse på store pumper i køleanlæg og brugsvandsanlæg.

Anvisninger

Stk. 2

 

Standarden DS 469, Varme- og køleanlæg i bygninger (Dansk Standard, 2013a) stiller krav til dimensionering af varmeanlæg af hensyn til det termiske indeklima, ressourceforbrug samt sikkerhed og sundhed. Den nye standard gælder for alle typer varme- og køleanlæg med både vand, luft og el, der har til formål at tilføre rum og bygninger samt tilknyttede systemer varme eller køling.

SBi-anvisning 175, Varmeanlæg med vand som medium (Ovesen, 2000) beskriver projektering, planlægning og udførelse af varmeinstallationer kan ske iht. DS 469, Varmeanlæg med vand som varmebærende medium (Dansk Standard, 1991).

Stk. 4

 

Formålet med automatisk regulering af varme- og kuldetilførslen er, at anlægget bliver så energieffektivt som muligt. Den bedste energieffektivitet opnås, når anlægget har så lille forskel mellem kondenserings- og fordampningstemperatur som muligt.

Luft-til-luft-varmepumper bør have trinløs kapacitetsregulering (normalt kaldet 'inverter-modeller'). Det bør altid sikres, at anlægget er forsynet med regulering og er indreguleret efter den aktuelle ejendom samt at reguleringen foregår automatisk med kompensering for udetemperatur.

Stk. 5

 

Ved installation af varmepumpeanlæg bør det sikres, at varmefladerne har tilstrækkelig størrelse. De bør normalt udlægges for en dimensionerende fremløbstemperatur på højst 40 °C.

Stk. 6

 

Ved opstilling af varmepumper til opvarmning af brugsvand bør tank-voluminet dimensioneres ud fra brugsvandsbehovet for bygningen, som fastlægges efter DS 439 (Dansk Standard, 2009c). Det varme brugsvand bør af hensyn til bekæmpelse af bakterievækst kunne opvarmes til 55-60 °C, ellers skal der træffes andre foranstaltninger mod bakterievækst.

Hvis varmepumpen udlægges for lavere vandtemperatur, bør der kunne foretages supplerende opvarmning med en anden varmekilde.

Yderligere information om kvalitetssikring af brugsvand kan findes i SBi-anvisning 227, Korrosion i vvs-installationer, 3 Kvalitetssikring af brugsvand (Brandt, 2009)

Jordvarmepumper - kap. 8.2, stk. 8

Spørgsmål:

Gælder bestemmelsen om A-mærkning af cirkulationspumper også pumpen i jordslangekredsløbet?

Svar:

Ja. Uanset om der er flowregulering i jordslangekredsen er der en stor energibesparelse ved at bruge A-mærkede pumper eller pumper, der opfylder tilsvarende energimæssige krav hertil.

Nye fyringsanlæg med indbyggede cirkulationspumpe - kap. 8.2, stk. 8

Spørgsmål:

Skal cirkulationspumpen i mit nye gasfyr være A-mærket?

Svar:

Ja. Hvis fyret er installeret efter 1. januar 2011 skal cirkulationspumpen være A-mærket eller opfylde tilsvarende energimæssige krav hertil.

Udskiftning af cirkulationspumper - kap. 7.4.1, stk. 3 samt kap. 8.2, stk. 8

Spørgsmål:

Gælder bestemmelserne i kapitel 8 om A-mærkede cirkulationspumper også ved udskiftning?

Svar:

Ja. Det følger af kapitel 7.4.1, stk. 3, at bestemmelserne i kapitel 8 gælder ved udskiftning. Det gælder således også cirkulationspumper.

Tidligere kravtekst 8.2, stk. 8 (30.06.2010-30.11.2010)


Cirkulationspumper i varme-, varmtvands-, jordvarme- og køleanlæg skal være A-mærkede eller opfylde tilsvarende energimæssige krav hertil. For store pumper, der ikke er omfattet af A-mærkningen, henvises til bestemmelserne om pumper i DS 469, Varmeanlæg med vand som varmebærende medium.