Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

01.01.2014 - 31.12.2014

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

Sommerhuse og tilbygninger til sommerhuse skal opfylde følgende krav til U-værdier og linjetab:

Skema over U-værdier:

Skema over U-værdier
BygningsdelU-værdi
W/m2 K
Ydervægge og kældervægge mod jord.0,25
Skillevægge og etageadskillelser mod rum, der er uopvarmede.0,40
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum.0,15
Loft- og tagkonstruktion, herunder skunkvægge samt flade tage.0,15
Vinduer, yderdøre, ovenlysvinduer og ovenlyskupler mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede.1,80

 

Skema med linjetab:

Skema med linjetab:
Linjetab:

linjetab

W/mK

Fundamenter.0,15
Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, glasvægge, porte og lemme.0,03
Samling mellem tagkonstruktion og vinduer i tag.0,10

 

(7.5, stk. 1)


U-værdier for vinduer, yderdøre, ovenlysvinduer og ovenlyskupler gælder for den faktiske størrelse.

Stk. 2


U-værdier og linjetab i kap. 7.5, stk. 1 gælder med en begrænsning af vinduesarealet på 30 pct. af etagearealet.

Stk. 3


Værdierne kan fraviges, såfremt det dimensionerende varmetab ved transmission ikke derved bliver større, end hvis kravene i kap. 7.5, stk. 1-2 var opfyldt.

Stk. 4


Ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning gælder de i stk. 1 angivne krav under forudsætning af den fornødne rentabilitet. Rentabiliteten vurderessom i kap. 7.4.1, stk.2.

(7.5, stk. 4)


Ved vurdering af rentabiliteten betragtes sommerhuset som værende i brug som bolig også i vinterhalvåret.

Anvisninger

Stk. 1

 

For vinduer og yderdøre, herunder porte, glasvægge og lemme, beregnes transmissionsarealet af hulmålene, dvs. den åbning, som vinduet eller døren indbygges i. De angivne U-værdier gælder derfor for den samlede bygningsdel, inklusive ramme og karm.

Stk. 2

 

Der er en øvre grænse for vinduesarealer i sommerhuse på 30 % af det opvarmede etageareal. Hvis der ønskes et vinduesareal på mere end 30 %, skal kravet til varmetabsramme opfyldes i stedet, se stk. 3 i dette kapitel.

Stk. 3

 

Benyttes varmetabsrammen, kan U-værdier og linjetab ændres og vinduesareal m.m. forøges, hvis sommerhusets varmetab ikke derved bliver større, end hvis kravene i stk. 1 og 2 var opfyldt.

Energibehov - Energirammeberegning sommerhuse

Skal oplysninger om sommerhuses energibehov indberettes inden byggetilladelsen?

Svar:

Der er ikke energirammer for sommerhuse. Derfor skal energibehovet ikke beregnes og herefter ikke indberettes i forbindelse med byggetilladelsen. De energimæssige krav for sommerhuse fremgår direkte af reglementet.

Tidligere kravtekst 7.5, stk. 3 (30.06.2010-30.11.2010)

Værdierne kan fraviges, såfremt det dimensionerende varmetab ved transmission ikke derved bliver større, end hvis kravene i kap. 7.6, stk. 1-2 var opfyldt.