Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

7.4.2 Krav ved ombygning og andre forandringer i bygningen

01.01.2014 - 31.12.2014

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

Krav til isolering af klimaskærm og linjetab:

Skema over U-værdier:

Skema over U-værdier
BygningsdelW/m2K
Ydervægge og kældervægge mod jord0,20
Skillevægge og etageadskillelser mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er 5 K eller mere lavere end temperaturen i det aktuelle rum.0,40
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum.0,12
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag.0,15
Yderdøre, porte, lemme, forsatsvinduer og ovenlyskupler1,65

 

Linjetab:

Linjetab
LinjetabW/mK
Fundamenter.0,12
Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme.0,03
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler.0,10

 

 

(7.4.2, stk. 1-6)

Rentabel varmeisolering skal foretages i forbindelse med ombygning og ændringer af bygningsdele.

Eksempler på arbejder, hvor der skal foretages rentabel isolering er:

•Lægning af ny tagpapdækning i form af ny tagdug eller overpap på eksisterende tag.

•Nyt tegltag eller tilsvarende.

•Nyt stålpladetag oven på gammelt tag af tagpap eller fibercementplader.

Kravene i stk. 1 gælder for de faktiske størrelser af yderdøre, porte, lemme, forsatsvinduer og ovenlyskupler.

Forsatsvinduer er her nye eller renoverede vinduer med en ekstra ramme. Yderdøre omfatter også yderdøre med ruder.

Linjetab har væsentlig betydning for energiøkonomi og minimering af indeklimagener. Bestemmelserne om linjetab ved udskiftning af vinduer, forbedring af ydervægge eller gulvkonstruktioner finder imidlertid kun anvendelse, hvis der gennemføres samtidige forbedringer af de elementer, der er årsag til linjetabet.

Eksempler på efterisoleringsarbejder, der normalt er rentable, kan findes i bilag 6 og på www.bygningsreglementet.dk.

Byggetekniske forhold kan betyde, at kravene i stk. 1 ikke kan opfyldes, se derfor stk. 2.

Vælges at udskifte gulv, ydervægge, døre, vinduer eller tagkonstruktion gælder stk. 1 og 3-6 uanset rentabilitet, jf. kap. 7.4.1, stk. 2.

Stk. 2

Byggetekniske forhold kan indebære, at bestemmelserne i kap. 7.4.2, stk. 1 ikke kan opfyldes på rentabel eller fugtteknisk forsvarlig måde.

Der kan imidlertid være et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet. Det er så dette arbejde, der skal gennemføres.

(7.4.2, stk. 2)


Et eksempel på en foranstaltning, som ikke opfylder stk. 1, er hulmursisolering. Her vil opfyldelsen nødvendiggøre en udvendig efterisolering med en ny regnskærm.

Denne foranstaltning er måske ikke rentabel i den aktuelle sag, hvorimod hulmursisoleringen, der er et mindre omfattende arbejde, kan være meget rentabel. Hulmursisoleringen skal derfor gennemføres.

Stk. 3


Ved udskiftning af vinduer må energitilskuddet gennem vinduet i opvarmningssæsonen ikke være mindre end - 33 kWh/m² pr. år.

(7.4.2, stk. 3 - 7)


Energitilskuddet beregnes som angivet i bilag 6. Kravet gælder for et referencevindue på 1,23 m x 1,48 m forsynet med producentens standardrude. For et vindue udformet f.eks. som dannebrogsvindue eller forsynet med friskluftsventil benyttes ligeledes kravet for referencevinduet, forudsat vinduet forsynes producentens standardrude.

Bestemmelsen gælder også ved udskiftning af vinduer i erhvervsbygninger.

I erhvervsbygninger eller andre bygninger med stort solindfald bør udskiftning af vinduer kombineres med en beregning eller vurdering af indeklimaet, således at overophedning undgås. Vinduesudskiftningen kan så kombineres med etablering af f.eks. udvendig solafskærmning eller solafskærmende
glas.

Stk. 4

Ved udskiftning af ovenlysvinduer må energitilskuddet gennem vinduet i opvarmningssæsonen ikke være mindre end - 10 kWh/m² pr. år.

(7.4.2, stk. 4)

Energitilskuddet for ovenlysvinduer er baseret på samme vinduesfordeling som i bilag 6 og en hældning af vinduet på 45°.

Stk. 5

Overfladetemperaturen på vinduesrammer i ydervægge må ikke være lavere end 9,3°C.

(7.4.2, stk. 5)

Overfladetemperaturkravet gælder ved 20°C inde og 0°C ude.

Kondens på vinduesrammer kommer sædvanligvis som følge af høj luftfugtighed i rummet og områder omkring vinduesrammerne med ringe luftbevægelse. Dårligt isolerende vinduesrammer kan forøge dette problem. Overfladetemperaturen beregnes på grundlag DS/EN ISO 10077-2. Termiskydeevne for vinduer, døre og skodder - Beregning af varmetransmission - Del 2: Numerisk metode for rammer.

Stk. 6

Lydruder og andre funktionsglas kan frit anvendes i forbindelse med vinduesudskiftning forudsat, at referencevinduet med producentens standardrude opfylder kravet til energitilskud. Andre alternativer i form af f.eks. bevægelig udvendig solafskærmning bør overvejes forud for anvendelse af solafskærmende glas.

(7.4.2, stk. 6)

I særlige situationer er der behov for anvendelse af særlige glastyper, der så kan medføre, at det pågældende vindue ikke opfylder kravet ved udskiftning
i stk.3 og 4, men forudsat vinduet med producentens standardrude opfylder bestemmelserne, kan vinduet alligevel anvendes.

Solafskærmende glas kan være en effektiv måde at holde solvarme ude på. Desværre indebærer solafskærmende glas imidlertid også, at solvarmen holdes ude på tidspunkter af året, hvor den kunne være nyttiggjort. Derfor bør alternativer som udvendig solafskærmning overvejes.

Stk. 7


Bestemmelser der ventes indført i 2015.

I forbindelse med den kommende skærpelse af energibestemmelserne i 2015 forventes følgende krav indført:

  1. Ved udskiftning af vinduer efter 1. januar 2015 må energitilskuddet i opvarmningssæsonen gennem vinduet ikke være mindre end - 17 kWh/m² pr. år.
  2. Ved udskiftning af ovenlysvinduer efter 1. januar 2015 må energitilskuddet i opvarmningssæsonen ikke være mindre end 0 kWh/ m² pr. år.
  3. Ved udskiftning af ovenlyskupler efter 1. januar 2015 må U-værdien for ovenlyskupler inklusive karm højst være 1,40 W/m²K.
  4. Bestemmelsen om overfladetemperaturen på vinduesrammer i ydervægge revurderes.

(7.4.2, stk. 7)


Inden bestemmelsen om overfladetemperatur i stk. 5 ændres foretages en nærmere undersøgelse af kondens på vinduesrammer i boliger med vinduer, der overholder bestemmelsen i stk. 5.

Anvisninger

Stk. 1

Udskiftning

Kravet om mindste varmeisolering, udtrykt ved krav til maksimal U-værdi og linjetab, skal opfyldes ved alle udskiftninger i klimaskærmen, uanset rentabilitet, i henhold til kapitel 7.4.1, stk. 2.

Ved udskiftning er det kun de berørte bygningsdele og installationer, som skal opfylde energikravene. Ved udskiftning af facaden skal denne isoleres svarende til kravene i stk. 1, og ved udskiftning af tagkonstruktionen, fx efter en brand, skal denne på samme måde isoleres svarende til kravene i stk. 1 i begge tilfælde uanset rentabilitet. Men der er ikke krav om, at man samtidig skal isolere andre bygningsdele, hvis de ikke er berørt af indgrebet i bygningen uanset deres isoleringsgrad.

Ombygning/vedligehold

I forbindelse med ombygning/vedligehold gælder kravet til isolering kun, hvis løsningen er rentabel, i henhold til kapitel 7.4.1, stk. 1. Hvis løsningen ikke er rentabel, men et mindre omfattende tiltag kan nedbringe energibehovet, skal dette tiltag foretages, jf. kapitel 7.4.2, stk. 2.

Bemærk, at vejledningstekstens forbehold vedrørende byggetekniske forhold (anden og tredje sætning i vejledningsteksten) refererer til ombygning og vedligehold, men ikke udskiftning.

Stk. 2

 

Ved ombygning/vedligehold kan det rent byggeteknisk vise sig kompliceret at opfylde kravene i stk. 1. For eksempel fordi pladsforhold gør arbejdet med at forbedre isoleringsevnen vanskeligt, eller fordi det vil kræve en større ombygning af bygningsdelen for at få plads til isoleringen. Det kan betyde, at arbejdet bliver meget dyrt at gennemføre, eller at løsningen ikke kan gennemføres fugtteknisk forsvarligt. I så fald er der ikke krav om at udføre arbejdet.

Til gengæld kan der være en anden løsning, som i sig selv er rentabel, og som øger bygningsdelens isoleringsevne, selv om det ikke rækker til at opfylde kravene i stk. 1. I så fald er der krav om, at den pågældende løsning gennemføres, da det er bedre end at gøre ingenting.

Stk. 3

 

For vinduer gælder kravet for vinduets varmebalance i opvarmningssæsonen. Varmebalancen opgøres som solvarmetilskuddet gennem vinduet minus varmetabet. Da solvarmetilskuddet over opvarmningssæsonen for almindelige vinduer er mindre end varmetabet, bliver varmebalancen negativ. Varmebalancen bestemmes som et gennemsnit for typiske vinduesorienteringer.

Energistyrelsen og Vinduesindustrien har indført en mærkningsordning, der klassificerer vinduer efter energitilskuddet. Ordningen placerer producenters vinduer på en skala fra A til F, hvor vinduer med energimærke A har det højeste energitilskud.

Vinduer med energimærke C opfylder minimumskravet til energitilskuddet i Bygningsreglement 2010.

Der er oprettet en hjemmeside, som informerer om ordningen [www.energivinduer.dk].

Stk. 5

 

Kravet til minimum overfladetemperatur og dermed kondensmodstandsevne for vinduer er nyt i Bygningsreglement 2010 og stilles for at undgå, at der dannes kondens i hjørnerne af vinduet. Dette kan være et stort problem ved visse nyere vinduestyper.

Efterisolering - Skråvægge - Kap. 7.4.2 stk. 2.

Spørgsmål:

Ved udskiftning af tagdækning på et hus med udnyttet tagetage er det ofte skråvæggen, som er vanskelig at efterisolere tilstrækkeligt. Såfremt det ikke er rentabelt at hæve spær hoved eller at foretage indvendig efterisolering kan tagarbejdet så opdeles, så der regnes rentabilitet for sig på skråvæg og resten?

Svar:

En opdeling af efterisoleringsarbejdet i forbindelse med en udnyttet tagetage er en mulighed. Det kan fx medføre, at skunkvæg, skunkgulv samt loft over hanebånd efterisoleres efter kap. 7.4.2, stk. 2, og på grundlag af en rentabilitetsberegning for skråvæggen, kan det vise sig, at skråvæggen kun kan efterisoleres svarende til kap. 7.4.2, stk. 3.

Isolering - Om- og tilbygninger

I det tilfælde, hvor hulmurisolering ikke er nok til at opfylde isoleringskravet og en yderligere indvendig isolering ikke er rentabel, skal ejeren da helt undlade at isolere?

Nej. I det tilfælde, hvor opfyldelse af kravene i kap. 7.4.2, stk. 2 ikke kan opfyldes på rentabel vis, og f.eks hulmursisolering er rentabel, skal denne foranstaltning gennemføres, jf. kap. 7.4.2, stk. 3.

Klimaskærm - Fritagelsesbestemmelser

Hvordan skal kommunens sagsbehandlere forholde sig til de fritagelsesbestemmelser, der er gældende for bevaringsværdige bygninger?

 

Svar:

Bevaringsværdige bygninger er undtaget fra energibestemmelserne i kap. 7.4.2, 7.4.3 og kap. 8.6.2, stk. 2. Bevaringsværdige bygninger er bygninger, der er omfattet af en bevarende byplanvedtægt, bevarende lokalplan, tinglyst bevaringsdeklaration eller bygninger udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdige. Undtagelserne gælder ikke ombygninger der foretages som led i en væsentlig anvendelsesændring. Se hertil vejledningsteksten til kap. 7.3.1, stk.1.

 

Kommunen kan benytte Byggelovens § 22 til at dispensere fra gennemførelse af visse arbejder, såfremt arkitektoniske hensyn taler herfor.

 

Læs bestemmelsen i Byggeloven.

Tidligere vejledningstekst 7.4.2, stk. 2 (30.06.2010-30.11.2010)

Vælges at udskifte gulv, ydervægge, døre, vinduer, eller tagkonstruktion gælder stk. 1, 2, 4, 5, 6 og 7 uanset rentabilitet, se dog kap. 7.3.2, stk. 3.

Kravene i stk. 2 gælder for de faktiske størrelser af yderdøre, porte, lemme, forsatsvinduer og ovenlyskupler.

Rentabel varmeisolering skal foretages i forbindelse med vedligeholdelse af bygningsdele.

Eksempler på efterisoleringsarbejder der normalt er rentable kan findes i bilag 6 og på www.bygningsreglementet.dk.

Eksempler på arbejder, hvor der skal foretages rentabel isolering er:

  • lægning af ny tagpapdækning i form af ny tagdug eller overpap på eksisterende tag.
  • nyt tegltag.
  • nyt stålpladetag ovenpå gammelt tag af tagpap eller fibercementplader.


Forsatsvinduer er her nye eller renoverede vinduer med en ekstra ramme. Yderdøre omfatter også yderdøre med ruder.

Linjetab har væsentlig betydning for energiøkonomi og minimering af indeklimagener. Bestemmelserne om linjetab ved udskiftning af vinduer, forbedring afydervægge eller gulvkonstruktioner finder imidlertid kun anvendelse, hvis der gennemføres samtidige forbedringer af de elementer, der er årsag til linjetabet.