Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

7.3.2 Varmeisolering af bygningsdele

01.01.2014 - 31.12.2014

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

Bygningsdele omkring rum, der normalt opvarmes til mindst 15°C, skal udføres med et varmetab, der højst er som angivet i kolonnen for temperaturen T > 15 °C og for bygningsdele omkring rum, der normalt opvarmes til mere end 5°C og indtil 15°C, som i kolonnen herfor. For vinduer, døre, porte, lemme, ovenlysvinduer og ovenlyskupler gælder U-værdierne for den faktiske størrelse:

Skema over U-værdier:

Skema over U-værdier
BygningsdelU-værdi W/m2 K
 Rum opvarmet til T > 15°CRum opvarmet til 5°C< T < 15°C
Ydervægge og kældervægge mod jord0,150,25
Skillevægge og etageadskillelser mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere end 5 K lavere end temperaturen i det aktuelle rum.0,400,40
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum.0,100,15
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag.0,100,15
Vinduer herunder glasvægge, yderdøre, porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er 5 K eller mere lavere end temperaturen i det aktuelle rum (gælder ikke ventilationsåbninger på under 500 cm²).1,401,50
Ovenlysvinduer og ovenlyskupler.1,701,80

Skema med linjetab:

Skema med linjetab
 LinietabLinjetabW/mK
Fundamenter.0,120,20
Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme.0,030,03
Samling mellem ovenlysvinduer og ovenlyskupler.0,100,10

 

Stk. 2

Det er en betingelse for anvendelse af de nævnte U-værdier og linjetab ved tilbygninger der opvarmes til mindst 15°C, at det samlede areal af vinduer og yderdøre, herunder ovenlysvinduer og ovenlyskupler, glasvægge og lemme mod det fri højst udgør 22 pct. af det opvarmede etageareal i tilbygningen.

Ved beregningen medregnes ikke etagearealet og arealet af vinduer og yderdøre i butikker og lignende i stueetagen.

(7.3.2, stk. 2)

Arealet af vinduer og yderdøre følger reglerne i DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Arealet af vinduer og yderdøre følger reglerne i DS 418 beregning af bygningers varmetab.

Stk. 3

Ved ændret anvendelse kan byggetekniske forhold indebære, at 7.3.2, stk. 1-2 ikke fuldt ud kan opfyldes. Den manglende ydeevne kan så erstattes af andre energimæssige løsninger, der kompenserer herfor.

(7.3.2, stk. 3)

Det kan f.eks. være vanskeligt at opfylde kravene til linjetab for eksisterende vinduer og fundamenter. Alternativt kan en tilsvarende energimængde spares, f.eks. ved merisolering eller ved installation af solvarmeanlæg, varmepumpeanlæg eller solceller.

Stk. 4

Bygningsmæssige ændringer, der indebærer et forøget energiforbrug, kan gennemføres, hvis der gennemføres tilsvarende kompenserende energibesparelser. Ændringerne skal overholde de tilhørende krav i stk. 1.

 

(7.3.2, stk. 4)

Bestemmelsen finder f.eks. anvendelse, såfremt der ønskes etableret nye vinduespartier i facaden eller i taget. Den manglende energimæssige ydeevne dækkes ved f.eks. merisolering, solvarmeanlæg, varmepumpeanlæg eller solceller.

Anvisninger

Stk. 2

 

Der er en øvre grænse for arealet af vinduer og yderdøre på 22 % af det opvarmede etageareal. Hvis der ønskes et areal på mere end 22 %, skal kravet til varmetabsramme opfyldes i stedet, se kapitel 7.3.3, Varmetabsramme.

 

Stk. 3

Bestemmelsen giver mulighed for at man kan afvige fra U-værdikravene, fx fordi det i visse tilfælde ikke er muligt at overholde kravene til linjetab. Der foretages i sådanne tilfælde en varmetabsberegning jf. kap. 7.3.3 eller energibehovsberegning jf. kap. 7.2, som man skal sammenholde med, når man foretager ændringer i forhold til tabellen i 7.3.2, stk. 1. Bemærk, at der er tale om en individuel ramme for den enkelte bygning.

Tagbolig - om- og tilbygninger

Hvilken konsekvens har det, hvis en u-udnyttelig tagetage inddrages til beboelse?

Svar:

Her forøges etagearealet. Der er derfor tale om en tilbygning. Hermed er det reglerne i kap. 7.3 der finder anvendelse.