Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

01.01.2014 - 31.12.2014

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

Bestemmelserne i kap. 7.3 kan benyttes som alternativ til bestemmelserne i kap. 7.2 for tilbygninger, ændret anvendelse og ombygning i forbindelse med ændret anvendelse.

(7.3.1, stk. 1)


Ændret anvendelse er i denne henseende anvendelse til et andet formål, der indebærer et væsentligt større energiforbrug.

Det kan f.eks. være:

-inddragelse af et udhus til beboelse.

-inddragelse af en udnyttelig tagetage til beboelse.

En ny tagetage eller nye boliger på flade tage er tilbygninger.

Benyttes energirammen for tilbygninger, beregnes energirammen på grundlag af bygningens samlede areal. Energibehovet beregnes derimod alene for tilbygningen, se bilag 6 herom.

Installationer og energiforbrug hertil indgår på samme måde, som for en ny bygning. Det indebærer f.eks., at der også regnes med et varmtvandsforbrug i en tilbygning, hvor der ikke er vandinstallationer.

Stk. 2

For pavilloner, der opstilles til midlertidig brug, finder bestemmelserne i bilag 6 anvendelse.

(7.3.1, stk. 2)

Midlertidig brug er i denne forbindelse opstilling i 0-3 år i forbindelse med f.eks. renovering af skoler eller andre bygninger, og dækning af et akut pladsbehov.

Anvisninger

Stk. 1

Eksempelvis er en kontorbygning, der ændres til beboelse, i energiteknisk henseende ikke ændret anvendelse og medfører ikke ændring af energikrav til bygningens konstruktioner eller installationer. Forskellen mellem energikrav til kontorbygninger og boliger vedrører den elektriske belysning, og her er der ikke krav til boliger.

Derimod er en beboelsesbygning, der ændres til kontorbygning, ændret anvendelse i energiteknisk henseende, men det udløser alene energikrav til den nye belysning.

Stk. 2

 

Pavilloner til midlertidig brug skal opfylde kravene i bilag 6 til isolering af klimaskærmen. Midlertidige, flytbare pavilloner kan være el-opvarmede frem til 2015. Permanente pavilloner og pavilloner, der benyttes ud over tre år, skal opfylde kravene til nybyggeri.

Efterisolering - krav ved ændring fra kontor til bolig - BR 10, kap. 7.3.1, stk. 1:

Spørgsmål:

Udløser ændring fra kontor til boliger krav om efterisolering så BR 10, kap. 7.3.2 opfyldes?

Svar:

Nej, ændring fra en bygningstype til en anden, hvor temperaturforholdene og klimakravene er ens udløser ikke yderligere energikrav. Skift fra boliger til kontorer udløser dog f.eks. krav til belysning.

Klimaskærm - Fritagelsesbestemmelser

Hvordan skal kommunens sagsbehandlere forholde sig til de fritagelsesbestemmelser, der er gældende for bevaringsværdige bygninger?

 

Svar:

Bevaringsværdige bygninger er undtaget fra energibestemmelserne i kap. 7.4.2, 7.4.3 og kap. 8.6.2, stk. 2. Bevaringsværdige bygninger er bygninger, der er omfattet af en bevarende byplanvedtægt, bevarende lokalplan, tinglyst bevaringsdeklaration eller bygninger udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdige. Undtagelserne gælder ikke ombygninger der foretages som led i en væsentlig anvendelsesændring. Se hertil vejledningsteksten til kap. 7.3.1, stk.1.

 

Kommunen kan benytte Byggelovens § 22 til at dispensere fra gennemførelse af visse arbejder, såfremt arkitektoniske hensyn taler herfor.

 

Læs bestemmelsen i Byggeloven.

Tagbolig - om- og tilbygninger

Hvilken konsekvens har det, hvis en u-udnyttelig tagetage inddrages til beboelse?

Svar:

Her forøges etagearealet. Der er derfor tale om en tilbygning. Hermed er det reglerne i kap. 7.3 der finder anvendelse.