Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

24.08.2011 - 31.12.2012

 

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 2

Brandsikkerheden i en bygning skal opretholdes i hele bygningens levetid.

(5.1, stk. 2)

For at brandsikkerheden i en bygning kan opretholdes i hele bygningens levetid, bør de brandtekniske installationer og bygningsdele løbende kontrolleres og vedligeholdes. Endvidere henledes opmærksomheden på, at ombygninger eller andre forandringer i bebyggelsen ikke må medføre ulovlig forringelse af brandsikkerheden. Ligeledes kan ændret anvendelse af bebyggelsen nødvendiggøre en ændring af brandsikringen.


Jordbrugerhvervets avls- og driftsbygninger er undtaget fra bestemmelserne i kapitel 5 bortset fra

 • Generelt i kap. 5.1,
 • flugtveje i kap. 5.2,
 • konstruktive forhold i kap. 5.3 (gælder alene for dyrestalde),
 • brandtekniske installationer i kap. 5.4 (gælder alene for dyrestalde),
 • brand- og røgspredning i kap. 5.5,
 • redningsberedskabets indsatsmulighed i kap. 5.6

Brev til kommunernes tekniske chefer vedrørende eftervisning af bygningsreglementets brandkrav

Energistyrelsen har fået en række henvendelser om, at der blandt kommunernes byggesagsbehandlere er usikkerhed om, hvorledes det kan dokumenteres, at de funktionsbaserede brandkrav er opfyldt i forbindelse med konkrete byggerier og i denne forbindelse særligt den juridiske status af Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri.
Energistyrelsen vil derfor med dette brev indskærpe, hvordan brandkravene i bygningsreglementet skal håndteres ved byggesagsbehandling.
Brev til kommunernes tekniske chefer vedrørende eftervisning af bygningsreglementets brandkrav (PDF)

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, 2. udgave 2016

Denne eksempelsamling indeholder en række eksempler på, hvordan bestemmelserne i bygningsreglementets kapitel 5 om brandforhold, f.eks. kan opfyldes. Nedenstående er den samlede 2. udgave af eksempelsamlingen af 2016.

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, 2. reviderede udgave 2016 med tillæg af 1. juli (PDF)

Information om brandteknisk dimensionering

Denne information indeholder en række eksempler på beregningsmetoder og procedurer samt forslag til parametre til brug ved en brandteknisk dimensionering, der udføres på grundlag af en beregning. Opmærksomheden henledes på, at der udkommer en ny eksempelsamling i 2011 der erstatter nærværende udgivelse.
Læs Information om brandteknisk dimensionering (PDF)

Anvisninger

Stk. 1

 

Brandkravene kan enten opfyldes gennem brug af traditionelle løsninger eller brandteknisk dimensionering. Eksempler på traditionelle løsninger gives i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri (Energistyrelsen, 2012a). Eksempelsamlingen følger i et vist omfang de detailkrav, som var gældende i Bygningsreglement 1995 (Bekendtgørelse nr. 4002, 1995), og den giver kun tilfredsstillende brandsikkerhed for traditionelt udformet byggeri, dvs. bygninger, der er delt op i mindre brandmæssige enheder (brandceller og brandsektioner), og hvor der er udlagt beskyttede flugtvejsgange og -trapper.

Desuden kan Håndbog om brandsikring af byggeri (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 2005a) eventuelt være en hjælp ved indretning af byggeri. Håndbogen omhandler primært traditionelt byggeri.

Brandteknisk dimensionering

For mere komplekst byggeri vil det ofte være nødvendigt at udføre en brandteknisk dimensionering. Retningslinjer for, hvordan brandteknisk dimensionering kan udføres, gives i Information om brandteknisk dimensionering (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2004a). Det er muligt at kombinere anbefalinger i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri (Energistyrelsen, 2012a) med en brandteknisk dimensionering.

Det vil ofte være nødvendigt at anvende supplerende faglitteratur i forbindelse med en brandteknisk dimensionering.

Brandteknisk dokumentation

Kommunalbestyrelsen kan stille krav om en brandteknisk dokumentation, jf. kapitel 1.3, Ansøgning om byggetilladelse. Indholdet af den brandtekniske dokumentation kan være:

 • – Strategi for brandsikring

 • – Bygningens anvendelse

 • – Bygningens placering på grunden

 • – Flugtvejsforhold

 • – Passive brandsikringstiltag

 • – Aktive brandsikringstiltag

 • – Redningsberedskabets indsatsmuligheder

 • – Drift og vedligehold.

 

Se også kapitel 1.1 i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri (Energistyrelsen, 2012a).

Tekniske forskrifter og bekendtgørelser

For bygninger, hvor der indrettes brandfarlig virksomhed eller brandfarligt oplag, stilles der skærpede krav til brandsikkerhed i medfør af beredskabsloven (Bekendtgørelse nr. 660, 2009). De skærpede krav er bl.a. formuleret i følgende bekendtgørelser og tekniske forskrifter:

Se i øvrigt oversigten Placering, indretning og benyttelse af brandfarlige virksomheder og oplag (Beredskabsstyrelsen, 2010) på Beredskabsstyrelsens website [www.brs.dk].

Brandmæssig enhed

En bygning kan bestå af en eller flere brandmæssige enheder. Opdeling af en bygning i flere brandmæssige enheder kan sikre, at en brand ikke spreder sig hurtigt i en bygning og dermed påfører en uacceptabel risiko for personers sikkerhed, eller at redningsberedskabets indsatsmuligheder forringes. Udførelsen af den brandmæssige opdeling afhænger af bygningens størrelse og anvendelse.

Opdelingen i brandmæssige enheder skal hindre brandspredning i det tidsrum, som kræves til evakuering og redningsberedskabets indsats. For traditionelt byggeri er en brandmæssig enhed normalt en eller flere brandceller, men kan også være en eller flere brandsektioner, se kapitel 5.1.1, Anvendelseskategorier.

Bygningsafsnit

Ofte vil en større bygning med forskellige anvendelser skulle opdeles, så anvendelsen inden for det enkelte område i brandmæssig henseende er sammenlignelig. Et sådant område kan benævnes et bygningsafsnit. Et bygningsafsnit kan altså være en del af en bygning med den samme anvendelse, eller det kan være en del af et større område i en bygning med et så stort areal, at det er hensigtsmæssigt at opdele det brandmæssigt for at begrænse en brands omfang.

Et bygningsafsnit består af et eller flere rum med en brandmæssigt sammenlignelig risiko. Til et bygningsafsnit hører også gange, trapper og rum, som har direkte tilknytning til det pågældende afsnit, fx mindre kontorer, depotrum og toiletter. Et bygningsafsnit kan bestå af en eller flere brandmæssige enheder. Et bygningsafsnit udgør ofte en selvstændig brandsektion.

Brandsektion

En brandsektion er en bygning eller en del af en bygning, der er udformet, så en brand ikke spredes til andre brandsektioner inden for den tid, der er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats. En brandsektion er adskilt fra omkringliggende enheder med bygningsdele i brandklasse REI 60 A2-s1,d0 for bærende bygningsdele eller EI 60 A2-s1,d0 [tidligere BS-bygningsdel 60] for ikke-bærende bygningsdele.

Brandcelle

En brandcelle er et eller flere rum, hvorfra branden ikke spredes til andre brandceller i den tid, der kræves for evakuering og redningsberedskabets redning af personer i tilstødende brandceller. En brandcelle udgør en selvstændig brandmæssig enhed og er adskilt fra omkringliggende rum med bygningsdele i brandklasse REI 60 for bærende bygningsdele eller EI 60 [tidligere BD-bygningsdel 60] for ikke-bærende bygningsdele.

Brandsikkerheden skal opretholdes i hele bygningens levetid. Det betyder blandt andet, at brandtekniske installationer samt bygningsdele skal vedligeholdes og kontrolleres.

For bygninger, hvor mange mennesker er samlet, fx butikker, daginstitutioner, forsamlingslokaler, hoteller eller skoler, stilles der i medfør af beredskabsloven (Bekendtgørelse nr. 660, 2009) supplerende krav til drift og vedligehold af bygningens brandsikring og regler for bygningens brug. Kravene er formuleret i Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v. (Bekendtgørelse nr. 212, 2008).

Kolonihavehuse

For at minimere risikoen for brandspredning mellem kolonihavehuse anbefales det at følge eksempelsamlingens retningslinjer for afstand til skel, se kapitel 5.5.3, Brandspredning til bygninger på anden grund.

Væksthuse

Der kan hentes inspiration til projektering af væksthuse i for eksempel publikationen Brandsikring af væksthusgartnerier (DEG Green Team & Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 2003).

Brand - kap. 5 samt eksempelsamlinger

Hvor kan jeg finde hjælp til de funktionsbaserede brandbestemmelser?

Svar

Energistyrelsen har som hjælp til at arbejde med de funktionsbaserede brandkrav udgivet en eksempelsamling om brandsikring og en Information om brandteknisk dimensionering. Publikationerne kan findes på styrelsens hjemmeside.

Solcentre og brand - Kap. 5.1

Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med  solcentre og brand  ?

Svar :

Et solcenter kan  ofte  henføres til anvendelseskategori 2,  som omfatter bygningsafsnit til dagsophold med få personer, hvor de personer, som opholder sig i afsnittet, ikke nødvendigvis, har kendskab til bygningsafsnittets flugtvej, men er istand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed.

Opdeles et solcenter i flere rum er det vigtigt at sikre forsvarlige redningsmuligheder, herunder adgang til redningsåbninger. Af hensyn til risikoen for brandsmitte vil det endvidere være hensigtsmæssigt at rummene udføres som selvstændige brandceller

Udføres solcentre uden redningsåbninger i hvert rum, bør det på anden vis sikres at de personer, som opholder sig i solcenteret kan blive evakueret inden en brand hindrer evakuering. Dette kan afhængigt af den valgte indretning f.eks. ske ved at der som minimum opsættes serieforbundne røgalarm anlæg  i hver solkabine, samt i gangen. Derudover kan det  i nogle tilfælde også være hensigtsmæssigt, at der placeres en ekstra røgalarm i gangen, som er uafhængig af de øvrige røgalarmer i rummene. Røgalarmerne bør tilsluttes strømforsyningen og være udført med batteribackup.

Stk. 1

Bygninger skal opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og mod brandspredning til andre bygninger på egen og på omliggende grunde. Der skal være forsvarlig mulighed for redning af personer og for slukningsarbejdet. For dyrestalde skal der sikres acceptable forhold for dyrene i tilfælde af brand.