Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

1.3 Ansøgning om byggetilladelse

24.08.2011 - 31.12.2012

 

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

Et byggearbejde må ikke påbegyndes uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, med mindre andet er bestemt i kap. 1.5 eller kap. 1.6.

(1.3, stk. 1)

Ved behandlingen af en byggeansgøgning skal kommunen påse, om der foreligger dokumentation for, at et forsikringsselskab har afgivet tilbud på en byggeskadeforsikring jf. byggelovens § 25c, stk. 1.

Jf. byggelovens § 16, stk. 6, kan kommunalbestyrelsen benytte deltilladelser, så byggeriet kan påbegyndes, uden at alle forhold i byggesagen er endeligt afklaret. Herved kan kommunalbestyrelsen sikre sig, at f.eks. alle nødvendige statiske beregninger og tegninger for den følgende etape foreligger, inden den enkelte deltilladelse gives.


Opsætning af altaner er omfattet af kravet om byggetilladelse og skal behandles i henhold til bestemmelserne i kap. 1.3.1, 1.3.2 og 1.3.3.

Stk. 2

Ansøgning om byggetilladelse skal være skriftlig og skal indsendes til kommunalbestyrelsen. Ansøgningen og supplerende ansøgningsmateriale kan indgives i digital form, såfremt kommunalbestyrelsen har mulighed for at modtage og læse sådanne elektroniske dokumenter og tegningsmateriale.  Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere tekniske krav til brugen af digital kommunikation på kommunens hjemmeside, herunder om anvendelige typer af digitale signaturer.

(1.3, stk. 2)

Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om materialet kan indsendes i digital form.

Da den enkelte kommune teknisk skal kunne modtage den digitale meddelelse, kan kommunalbestyrelsen f.eks. fastsætte nærmere krav til formatet af den digitale meddelelse og stille krav om, at der kun må anvendes bestemte typer digital signatur inden for det sikkerhedsniveau, der er fastsat i bestemmelserne.

Stk. 3

Ansøgningen dateres og underskrives af ejeren. Hvis ejeren indgiver ansøgningen i digital form, skal den være forsynet med en digital signatur med en sikkerhed, der mindst er på niveau med OCES-signaturen. Hvis ansøgningen ikke er underskrevet af ejeren eller forsynet med ejerens digitale signatur, skal ansøgeren på anden måde dokumentere sin ret til at udføre arbejdet.

(1.3, stk. 3)

Der kan både anvendes OCES-signatur og andre digitale signaturer med samme eller et højere sikkerhedsniveau end OCES-signaturen.

Den, der ønsker at anvende OCES-signaturen, skal henvende sig til et certificeringscenter, der er godkendt af IT- og Telestyrelsen til at udstede OCES-certifikater.

Ved udstedelse af et OCES-certifikat tjekker certificeringscenteret modtagerens identitet ved bl.a. at kontrollere, at den opgivne bopælsadresse svarer til den adresse, som er opført i CPR-registeret under det oplyste CPR-nummer. Der kræves ikke personligt fremmøde.

Yderligere information kan fås på hjemmesiden for OCES-digital signatur: www.signatursekretariatet.dk og på www.digitalsignatur.dk

Stk. 4

Såfremt bebyggelsen er omfattet af bestemmelserne i 1.3.1, kap. 1.3.2 eller kap. 1.5, stk. 5, skal dette fremgå af ansøgningen.

(1.3, stk. 4)

Kommunalbestyrelsen foretager den endelige vurdering af, om bebyggelsen er omfattet af enten kap. 1.3.1, kap. 1.3.2 eller kap. 1.5, stk. 5. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke mener, at den pågældende bebyggelse er omfattet af de pågældende kapitler, skal kommunalbestyrelsen meddele dette til ansøgeren inden 2 uger.

Gældende regler for midlertidige konstruktioner

Vejledning om de gældende regler for midlertidige konstruktioner udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen, Beredskabsstyrelsen og Søfartsstyrelsen. Vejledningen tager især sigte på midlertidige flydende konstruktioner. Spørgsmål til de forskellige afsnit skal rettes til den ANSVARLIGE myndighed.
Læs: Gældende regler for midlertidige konstruktioner (PDF)

Solceller og solfangere


Solceller og solfangere kan opsættes både på bebyggelse eller på jorden ved siden af. Energistyrelsen har udarbejdet en juridisk vejledning til kommunerne, der omhandler begge forhold.

Juridisk vejledning om solceller og solfangere (PDF)

 

Byggelovens § 16 og BR10 kap. 1.3 - Ansøgning om byggetilladelse- Hvilken myndighed?

Hvilken myndighed skal man søge byggetilladelse hos?


Svar:

Et byggearbejde må ikke påbegyndes uden tilladelse fra kommunen.

Kap. 1.3 og Bilag 1 - Byggetilladelse - inddragelse af loftsrum

Kræves der en byggetilladelse for at inddrage loftsrum til beboelse?

Svar

Hvis loftsrummet er medregnet i boligens areal efter Bilag 1, B.1.1.3, stk. 5, kræves der ikke byggetilladelse, og der skal ikke ske anmeldelse.

Hvis loftsrummet ikke er medregnet i boligens areal, kræves byggetilladelse, da der sker en udvidelse af etagearealet, jf. BR08 1.6.

Kontakt eventuelt kommunen for at få at vide, om loftsrummet er medregnet i boligens areal.

Byggelovens § 2 og BR10 kap. 1.3 - definition af en tilbygning

Hvad er en tilbygning?

Svar:
En tilbygning er en forøgelse af arealet af en allerede eksisterende bygning. Dette gælder uanset, hvor stor tilbygningen er.
En definition findes i Dansk Miljøret side 250: "Ny bygning, der sammenbygges med en eksisterende bygning med dennes udvidelse for øje og anbringelse af nye bygningsdele (i vid forstand) på en bygning."

BR10 kap.1.3 - Transportable konstruktioner

Skal telte og lignende transportable konstruktioner overholde krav i bygningsreglementet?

Svar:
Transportable konstruktioner er omfattet af byggeloven, når de gøres til genstand for bygningsmæssig udnyttelse, der ikke er af rent forbigående karakter. Bygningsreglementets bestemmelser skal derfor overholdes, hvad angår krav som byggetilladelse, konstruktions- og brandbestemmelser.
Transportable konstruktioner, der er tilladt opstillet i medfør af lov om sommerhuse og campering mv. er ikke omfattet af byggeloven.

Kap. 1.3.3 - Nedgravning af køleskab til opbevaring af døde dyr

Kræver etableringen af et nedgravet køleskab til opbevaring af døde dyr byggetilladelse?

Svar:

Byggeloven finder anvendelse ved opførelse af ny bebyggelse , jf. § 2, stk. 1, litra a. Ved bebyggelse forstås bygninger og mure samt andre faste konstruktioner og anlæg, når lovens anvendelse på de pågældende konstruktioner er begrundet i de hensyn, som loven tilsigter at varetage , jf. § 2, stk. 2. Som eksempler fra tidligere byggelove samt byggelovens forarbejder kan nævnes tank- og beholderanlæg.

En nedgravet kølegrav er på baggrund af ovenstående en bebyggelse i byggelovens forstand.

Byggelovens § 16 og bygningsreglementet kap. 1.3, stk. 1 bestemmer, at et byggearbejde ikke må påbegyndes uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Undtagelserne til denne bestemmelse  medmindre andet er bestemt i kap. 1.5 eller 1.6. Da kap. 1.5 og 1.6 således er undtagelsesbestemmelser til udgangspunktet i kap. 1.3, skal bestemmelserne fortolkes indskrænkende.

Da kølegrave til døde dyr hverken er nævnt i kap. 1.5 eller kap. 1.6, er disse omfattet af kravet om byggetilladelse. Disse konstruktioner kan derfor alene opføres efter der er meddelt byggetilladelse fra kommunen.  

I forbindelse med byggesagsbehandlingen skal kommunen påse, at anden relevant lovgivning er overholdt, jf. kap. 1.10. Kommunen skal derfor se på, om der kan være miljøretlige eller sundhedsretlige regler, som bevirker, at en kølegrav til døde dyre ikke kan tillades.

huse