Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

7.6 Mindste varmeisolering

01.07.2011 - 23.08.2011

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

Benyttes energirammen i kap. 7.2, varmetabsrammen i kap. 7.3.3 eller sommerhusbestemmelserne i kap.7.5, stk. 3, skal de enkelte bygningsdele isoleres svarende til, at varmetabene gennem dem ikke overstiger værdierne i nedenstående tabel.

Skema over U-værdier:

Skema over U-værdier
BygningsdelU-værdi
W/m2 K
Ydervægge og kældervægge mod jord0,30
Etageadskillelser og skillevægge mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere end 8K lavere end temperaturen i det aktuelle rum.0,40
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum.0,20
Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod rum, der er opvarmede0,50
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade
tage og skråvægge direkte mod tag.
0,20
For yderdøre, ovenlyskupler, porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede og disse samt glasvægge og vinduer mod rum opvarmet til en temperatur, der er mere end 5 K lavere end temperaturen i det aktuelle rum.1,80

 

Skema over linjetab:

Skema over linjetab
linjetab

linjetab

W/mK

Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 5°C.0,40
Fundamenter omkring gulve med gulvvarme.0,20
Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme.0,06
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler.0,20

 

(7.6 Stk. 1)

Kravet om mindste varmeisolering skyldes ikke alene et ønske om energibesparelse, men er også relateret til komfort og risiko for kondens. De angivne mindste varmetab gælder for hele bygningsdelen. Eventuelle kuldebroer i bygningsdelen skal således regnes med. DS 418 Beregning af bygningers varmetab indeholder beskrivelser af typiske kuldebroer og deres betydning for varmetabet.

For vinduer og yderdøre herunder porte, glasvægge og lemme beregnes transmissionsarealet af efter DS 418, Beregning af bygningers varmetab. De angivne U-værdier gælder således for den samlede bygningsdel inklusiv ramme og karm. (Ved vurdering af forskelle i opvarmning mellem to rum betyder kravet om 5 K det samme som 5°C).

Stk. 2

For vinduer og glasydervægge må energitilskuddet ikke være mindre end -33 kWh/m² pr. år.

(7.6, stk. 2-3)

Beregning af energitilskuddet for vinduer og ovenlysvinduer sker på grundlag af bilag 6

Stk. 3

For ovenlysvinduer må energitilskuddet ikke være mindre end -10 kWh/m² pr. år.

Stk. 4


I sommerhuse kan massive ydervægge af f.eks. træ eller letbeton eller teglblokke med U-værdi bedre end 0,50 W/m²K dog anvendes under forudsætningaf, at varmetabsrammen i kap. 7.5 stk. 3 er opfyldt.

(7.6, stk. 4)


Bestemmelsen muliggør anvendelsen ydervægge af massivt tømmer til sommerhuse uden isolering, ligesom letbeton eller massivt blokmurværk kan anvendes hertil.