Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

6.3.1.3 Andre bygninger end beboelsesbygninger

30.06.2010 - 30.06.2011

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

Opholdsrum i daginstitutioner skal ventileres med et ventilationsanlæg, der omfatter såvel indblæsning som udsugning og varmegenvinding. Ventilationen skal sikre et godt og sundt indeklima. Indblæsningen med udeluft og udsugningen skal være mindst 3 l/s pr. barn og mindst 5 l/s pr. voksen, samt 0,35 l/s pr. m² etageareal. Samtidig skal det sikres, at CO2 indholdet i indeluften ikke i længere perioder overstiger 0,1 pct. CO2. Hvis der benyttes ventilationsanlæg med behovsstyret ventilation, kan der afviges fra de angivne luftmængder, når der er reduceret behov. Dog må ventilationen i brugstiden ikke være mindre end 0,35 l/s pr. m² etageareal.

(6.3.1.3, stk. 1)

Det gælder f.eks. for institutioner for pasning af børn som vuggestuer, børnehaver, skolefritidsordninger, fritidshjem, dagcentre og andre institutioner med lignende formål.

Ventilationsraten for opholdsrummene er ikke i sig selv tilstrækkelig til under alle forhold at sikre at CO2 indholdet i indeluften ikke i længere perioder overstiger 0,1 pct. CO2. Derfor bør ventilationsanlæg indrettes med variabel ydelse i afhængighed af belastningen, så luftskiftet er højere i de rum, hvor belastningen er størst og mindre i rum, hvor der er mindre behov.

Ventilationsraten for bygningen er specificeret under den forudsætning, at der anvendes lavforurenende byggematerialer. Ved lavforurenende byggematerialer forstås byggematerialer, der er omfattet af Dansk Indeklima Mærkning samt materialer, der opfylder betingelserne for at blive mærket efter ordningen. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med kap. 3.4.2, stk. 2. Det indgående gulvareal er etagearealet.


Stk. 2

Undervisningsrum i skoler og lignende skal ventileres med et ventilationsanlæg, der omfatter såvel indblæsning som udsugning og varmegenvinding.

Indblæsningen med udeluft og udsugningen skal i normalklasserum være mindst 5 l/s pr. person, samt 0,35 l/s pr. m² gulv, samtidig skal det sikres at CO2 indholdet i indeluften ikke i længere perioder overstiger 0,1 pct. CO2.

Hvis der benyttes et ventilationsanlæg med behovsstyret ventilation, kan der afviges fra de angivne luftmængder, når der er reduceret behov. Dog må ventilationen i brugstiden ikke være mindre end 0,35 l/s pr. m² etageareal.

Ved benyttelse af særlige byggetekniske tiltag, som fx større rumvoluminer pr. person, brug af flere udluftningsmuligheder, herunder muligheder for tværventilation, kan kravet om mekanisk ventilation fraviges under forudsætning af, at der kan opretholdes et sundhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima.

(6.3.1.3, stk. 2)

Ventilationsraten for normalklasserummene er ikke i sig selv tilstrækkelig til under alle forhold at sikre at CO2 indholdet i indeluften ikke i længere perioder overstiger 0,1 pct. CO2. Derfor bør ventilationsanlæg indrettes med variabel ydelse i afhængighed af belastningen, så luftskiftet er højere i de rum, hvor belastningen er størst og mindre i rum, hvor der er mindre behov.

Ventilationsraten for bygningen er specificeret under den forudsætning, at der anvendes lavforurenende byggematerialer. Ved lavforurenende byggematerialer forstås byggematerialer, der er omfattet af Dansk Indeklima Mærkning samt materialer, der opfylder betingelserne for at blive mærket
efter ordningen. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med kap. 3.4.2, stk. 2. Det indgående areal er etagearealet.

Stk. 3

For andre rum end de i stk. 1 og 2 nævnte skal ventilationens dimensionering godkendes af kommunalbestyrelsen under hensyn til rummets størrelse og anvendelse.

 

(6.3.1.3, stk. 3)

Opmærksomheden henledes på, at naturlig ventilation i visse tilfælde kan dække behovet, i andre tilfælde bør der stilles krav om hybrid eller mekanisk ventilation for at opnå et sundhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima. Rum, hvor ventilationsbehovet kan dækkes med naturlig ventilation, kan f.eks. være kontorrum, hotelværelser og visse typer forretningslokaler. Rum, der kræver særlige overvejelser ved naturlig ventilation, og som kan kræve hybrid eller mekanisk ventilation, kan f.eks. være kontorrum til mange personer, forsamlingslokaler, møderum, kantiner, restauranter og rum på hospitaler. Ventilationens størrelse kan f.eks. fastlægges på grundlag af DS 447, Norm for mekaniske ventilationsanlæg.
Vedrørende ventilation i affaldsrum og i elevatorer henvises til kap. 8.

Anvisninger

Stk. 2

Behovsstyret ventilation

Med BR10 er der indført mulighed for anvendelse af behovsstyret ventilation i institutionsbyggerier. Behovsstyring af ventilationen sikrer, at ventilationen tilpasses det konkrete behov. Behovsstyring af ventilation kan på den måde medvirke til, at man kan spare på elregningen, samtidig med at der i den konkrete situation er det luftskifte, der er behov for.

Ved anvendelse af behovsstyret ventilation er der stadig et krav om et minimum luftskifte i alle rum, hvilket blandt andet skal sikre mod forhøjede koncentrationer af CO2, radon og formaldehyd i indeklimaet. I institutioner betyder behovsstyringen for eksempel, at luftskiftet automatisk øges i lokaler, hvor mange børn samles, mens der spares i andre dele af institutionen.

Brugen af behovsstyret ventilation kan give en betydelig energibesparelse. For eksempel viser erfaringer fra brug af behovsstyret ventilation i institutionsbyggerier, at der kan spares ca. 40 % af energiforbruget til ventilationen.

Der bør tages hensyn til, at undervisningsrum ofte bruges til forskellige formål, som stiller forskellige krav til ventilationen. Læs mere i By og Byg resultater 015, Sunde skoler, indeklimaforhold i undervisningsrum og institutioner for børn (Kirkeby, Nielsen, Thomsen & Valbjørn, 2001) og SBi-anvisning 212, Energieffektive skoler (Thomsen et al., 2006).

Tværventilation

Der kan etableres tværventilation i et rum, når der er åbninger i to eller flere ydervægge eller tagflader. Læs mere om tværventilation i kapitel 6.3.1.1.

Mobile skillevægge

Hvis undervisningsrum i perioder eller i særlige situationer opdeles ved hjælp af mobile skillevægge, ændres forudsætningerne for velfungerende tværventilation. Skillevægge vil reducere luftstrømmen og dermed også den rumdybde, der kan ventileres, medmindre åbningerne i skillevæggene er væsentlig større end facadeåbningerne. Ved en enkelt skillevæg skal åbningsarealet i skillevæggen være mindst dobbelt så stort som facadeåbningens areal, og ved to skillevægge i serie skal de enkelte skillevægges åbningsarealer være mindst det tredobbelte. Åbningernes placering og udformning bør overvejes nøje, fordi uhensigtsmæssig åbningsplacering kan hindre luftens strømning.

Stk. 3

Projekteringskriterier for indeklimaet

Værktøjer til at skabe et acceptabelt indeklima for mennesker i ventilerede bygninger kan findes i rapporten DS/CEN/CR 1752, Ventilation i bygninger – Projekteringskriterier for indeklimaet (Dansk Standard, 2001b). Den specificerer tre forskellige kategorier af forventet indeklimakvalitet, som kan vælges opfyldt, når et lokale skal ventileres:

  • – Kategori A imødekommer et forventet højt niveau

  • – Kategori B et forventet middelniveau

  • – Kategori C et forventet moderat niveau.

 

Tabel 20 angiver vejledende projekteringskriterier for udelufttilførslen i forskellige bygninger og lokaler i henholdsvis lavt forurenende og ikke-lavt forurenende bygninger. Der henvises desuden til DS/EN 15251 (Dansk Standard, 2007c).

Tabel 20. Vejledende projekteringskriterier for udelufttilførsel, jf. DS/CEN/CR 1752 (Dansk Standard, 2001b).. Tabellen gælder for de angivne personbelastninger, hvor der ikke forekommer tobaksrygning, og for en ventilationseffektivitet på 1. For andre forudsætninger, se DS/CEN/CR 1752 (Dansk Standard, 2001b). Hvis der forekommer tobaksrygning, er ekstra ventilation nødvendig, samtidig med at sundhedsrisikoen ved passiv rygning skal behandles separat.

Bygning/lokale

Personer

Ventilationsrate,

 

Ventilationsrate,

 

 

[pers/m2]

lavt forurenende bygning [l/s pr. m2]

ikke-lavt forurenende bygning [l/s pr. m2]

 

 

Kategori A

Kategori B

Kategori C

Kategori A

Kategori B

Kategori C

Én-mandskontor

0,1

2,0

1,4

0,8

3,0

2,1

1,2

Storrumskontor

0,07

1,7

1,2

0,7

2,7

1,9

1,1

Konferencesal

0,5

6,0

4,2

2,4

7,0

4,9

2,8

Auditorium

1,5

16,0

11,2

6,4

17,0

11,9

6,8

Restaurant

0,7

8,0

5,6

3,2

9,0

6,3

3,6

Stormagasin

0,15

4,2

3,0

1,6

5,1

3,6

2,1