Swipe horisontalt for at se alle emner

Spørgsmål og svar vedr. akkreditering og certificering ift. certificeringsordningen

Det følger af certificeringsbekendtgørelsen, at DANAK eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s (European co-operation for Accreditation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, kan akkreditere certificeringsorganer. Certificeringsbekendtgørelsen angiver, at akkreditering af certificeringsorganer bl.a. skal ske i henhold til ”DS/EN ISO/IEC 17024 Overensstemmelsesvurdering – Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer”. Standarden indeholder principperne for, og krav til, et organ, der certificerer personer. Akkrediteringsorganerne har allerede fra 1. januar 2018, hvor certificeringsbekendtgørelsen trådte i kraft, kunnet akkreditere virksomheder som certificeringsorganer efter certificeringsbekendtgørelsen. Ved akkreditering af et certificeringsorgan skal akkrediteringsorganet påse og løbende kontrollere, at certificeringsorganet handler i overensstemmelse med DS/EN ISO/IEC 17024. Certificeringsorganet skal bl.a. have udarbejdet en procesbeskrivelse, som grundlag for at vurdere, om den certificerede person har kvalifikationer, kompetencer, erfaring og kan virke i henhold til de krav, der er angivet i certificeringsbekendtgørelsen og BR18 med tilhørende vejledninger. Afgørelse af, hvorvidt det er muligt at akkreditere et certificeringsorgan på et givet tidspunkt, træffes således af akkrediteringsorganet. Dette omfatter også om forudsætningerne for akkrediteringsgrundlaget er tilstrækkeligt. Ved ændringer i forudsætningerne for akkrediteringsgrundlaget skal akkrediteringsorganet vurdere, om dette giver anledning til tiltag i forhold til certificeringsorganet. En afgørelse om akkreditering truffet af DANAK kan påklages til Klagenævnet for Udbud.
Når et certificeringsorgan er blevet akkrediteret af DANAK eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s (European co-operation for Accreditation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, kan certificeringsorganet certificere statikere eller brandrådgivere jf. certificeringsbekendtgørelsen. Afgørelse af, hvorvidt det er muligt at certificere en person på et givet tidspunkt, træffes således af certificeringsorganet. Dette omfatter også om forudsætningerne for certificeringsgrundlaget er tilstrækkeligt. Ved ændringer i forudsætningerne for certificeringsgrundlaget skal certificeringsorganet vurdere, om dette giver anledning til tiltag i forhold til den certificerede person. Certificeringsorganet bør løbende påse, om betingelserne for opretholdelse af certificering er til stede, og kræve dokumentation herfor, hvis der er forhold, der giver anledning hertil. Dette kunne fx være som følge af ændringer i bygningsreglementet, nye vejledninger eller ændringer i eksisterende vejledninger til bygningsreglementet. En afgørelse truffet af et certificeringsorgan kan ikke påklages til en administrativ myndighed.
En certificeret statiker eller brandrådgiver har ansvaret for at virke efter gældende bygningsreglement og løbende holde sig ajour med evt. ændringer heri, herunder relevante vejledninger. Herudover skal den certificerede overholde de krav, der er til opretholdelse af certificeringen angivet i certificeringsbekendtgørelsen. Dette indebærer bl.a., at den certificerede løbende skal søge relevant viden evt. i form af efteruddannelse med henblik på at sikre, at vedkommende i sit virke overholder de til enhver tid gældende regler for: - bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelighed, jf. BR18 kapitel 15, 28, 30, 32 og 33 med tilhørende vejledninger og standarder for den certificerede statiker, og - brandforhold, jf. BR18 kapitel 5, 29, 30, 32 og 34 med tilhørende vejledninger og standarder for den certificerede brandrådgiver. Relevant efteruddannelse kan fx være nødvendig, hvor der sker ændringer af bygningsreglementet med tilhørende standarder og vejledninger, der har indflydelse på den certificeredes virke, eller hvor der sker væsentlige ændringer i de metoder, der anvendes ved dokumentation af krav til bærende konstruktioner, jf. BR18 kapitel 15 eller brandforhold, jf. BR18, kapitel 5.
Nej, ansvaret for en bygnings lovlighed er fortsat bygningsejer, og dette berøres ikke af certificeringsordningen.
Indtil de relevante vejledninger foreligger, og der anvendes en certificeret brandrådgiver frem for teknisk byggesagsbehandling hos kommunen, vil byggeri, som ellers vil blive indplaceret i brandklasser 2 eller 3, blive indplaceret i brandklasse 4, jf. bygningsreglementet § 493. I brandklasse 4 er der krav om tredjepartskontrol. Dette betyder, at en brandrådgiver certificeret til at virke i brandklasse 4, og som er økonomisk uafhængig af projektet, skal kontrollere det arbejde, som den certificerede rådgiver har udført. Når de på brandområdet relevante vejledninger er offentliggjort, kan der være behov for, at certificeringsorganet vurderer, om den certificerede brandrådgiver har viden om de nye vejledninger.
Akkrediteringsorganerne har fra 1. januar 2018, hvor certificeringsbekendtgørelsen trådte i kraft, kunnet akkreditere virksomheder som certificeringsorganer efter certificeringsbekendtgørelsen. Afgørelsen af, hvorvidt det er muligt at akkreditere et certificeringsorgan på et givet tidspunkt, træffes af akkrediteringsorganet. Dette omfatter også, om forudsætningerne for akkrediteringsgrundlaget er tilstrækkeligt. På brandområdet kan et akkrediteringsgrundlag for akkreditering til certificeringsorgan for certificerede brandrådgivere i brandklasse 2-4 samt tredjepartskontrol være bygningsreglement 2018 med de hertil hørende og tilgængelige vejledninger, herunder kommenteringsudgaverne af de præ-accepterede løsninger til brandsikring af byggeri. De præ-accepterede løsninger vil være forskellige fra kommenteringsudgaverne, for så vidt angår de konkrete brandsikringsløsninger, men ikke med hensyn til principperne, der ligger til grund og det vurderes ikke, at ændringerne vil være væsentlige i forhold til akkrediteringsgrundlaget for certificeringsorganerne. Kommenteringsudgaverne til de præ-accepterede løsninger kan fx ses på FRI´s hjemmeside: http://www.frinet.dk/byggeri/temaer/bygningsreglement-2018-og-ny-certificeringsordning/prae-accepterede-brand-loesninger-i-udkast.
Når et certificeringsorgan er blevet akkrediteret, kan certificeringsorganet certificere statikere eller brandrådgivere jf. certificeringsbekendtgørelsen. Afgørelse af, hvorvidt det er muligt at certificere en person på et givet tidspunkt, træffes af certificeringsorganet. Dette omfatter også om forudsætningerne for certificeringsgrundlaget er tilstrækkeligt. På brandområdet kan et certificeringsgrundlag for certificering af brandrådgivere i brandklasse 2-4 samt tredjepartskontrol være bygningsreglement 2018 med de hertil hørende og tilgængelige vejledninger, herunder kommenteringsudgaverne af de præ-accepterede løsninger til brandsikring af byggeri. De præ-accepterede løsninger vil være forskellige fra kommenteringsudgaverne, for så vidt angår de konkrete brandsikringsløsninger, men ikke med hensyn til principperne, der ligger til grund og det vurderes ikke, at ændringerne vil være væsentlige i forhold til certificeringsgrundlaget for certificeringsorganerne. Kommenteringsudgaverne til de præ-accepterede løsninger kan fx ses på FRI´s hjemmeside: http://www.frinet.dk/byggeri/temaer/bygningsreglement-2018-og-ny-certificeringsordning/prae-accepterede-brand-loesninger-i-udkast.
Når en brandrådgiver er certificeret til en given brandklasse, kan brandrådgiveren virke som certificeret brandrådgiver i forbindelse med byggeri i den samme brandklasse eller brandklasser herunder. For byggeri i brandklasse 2 skal brandsikringen baseres på de præ-accepterede løsninger. De præ-accepterede løsninger foreligger på nuværende tidspunkt i kommenteringsudgaver og forventes at blive publiceret ved årsskiftet. For så vidt angår byggeri i brandklasse 3 forventes de vejledninger, som dokumentationen af brandsikringen skal baseres på, at foreligge i første halvår af 2019. Indtil da vil byggeri, som ellers vil blive indplaceret i brandklasser 3, blive indplaceret i brandklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol, hvis der ikke gennemføres en teknisk byggesagsbehandling. Kommenteringsudgaverne til de præ-accepterede løsninger kan fx ses på FRI´s hjemmeside: http://www.frinet.dk/byggeri/temaer/bygningsreglement-2018-og-ny-certificeringsordning/prae-accepterede-brand-loesninger-i-udkast.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik for at forbedre brugeroplevelsen. Ved at klikke videre accepter du hjemmesidens brug af cookies. Læs hjemmesidens cookiepolitik.