Swipe horisontalt for at se alle emner

§ 536

Den certificerede statiker kan virke som udarbejdende eller kontrollerende.

Stk. 2. Den certificerede tredjepartskontrollant for bærende konstruktioner kan virke som kontrollerende.

§ 537
(ophævet)
§ 538
(ophævet)
§ 539
(ophævet)
§ 540

Den certificerede statikers ydelser omfatter som minimum at

1) udfærdige start- og sluterklæring,

2) udfærdige dokumentation for konstruktionsklasser for konstruktionsafsnit og for det samlede byggeri,

3) udfærdige kontrolplan for den statiske dokumentation og sikre, at denne kontrolleres i overensstemmelse med kapitel 30,

4) sikre, at de valgte løsninger for de bærende konstruktioner er i overensstemmelse med kravene i kapitel 15,

5) sikre, at dokumentationen for de bærende konstruktioner opfylder sit formål, jf. kapitel 28,

6) sikre, at konstruktionen virker som en helhed,

7) samle og godkende kontroldokumentationen, så denne udgør et hele, og

8) udarbejde en redegørelse for sit virke.

§ 541
(ophævet)
§ 542
Den certificerede statikers ydelser kan uddelegeres under den certificerede statikers løbende styring af kvaliteten. Den certificerede statiker skal gennemføre en tilstrækkelig kontrol af den del af den statiske dokumentation, som den certificerede har uddelegeret, således at § 540 er opfyldt.
§ 543

Den certificerede statikers ydelser som tredjepartskontrollant skal som minimum omfatte tredjepartskontrollen for det, der følger af §§ 540 og 542.

Stk. 2. Tredjepartskontrollen omfatter de dele af byggeriet, der er omfattet af konstruktionsklasse 4. Andre dele af byggeriet skal, i det omfang disses virkemåde og dokumentation har betydning for den del af byggeriet, der er i konstruktionsklasse 4, også kontrolleres af den certificerede tredjepartskontrollant.

Tabel 3 - Minimumskrav til den certificerede statikers virke som tredjepartkontrollant

ID  Emne  Tredjepartskontrol 
A1  Konstruktionsgrundlag  Max. 
A2  Statiske beregninger   
  A2.1 Statiske beregninger – bygværk  Max. 
  A2.2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit  Udv. 
A3  Konstruktionstegninger og modeller   
  A3.1 Konstruktionstegninger og modeller – bygværk  Max. 
  A3.2 Konstruktionstegninger og modeller – konstruktionsafsnit  Udv. 
A4  Konstruktionsændringer   
  A4.1 Konstruktionsændringer – bygværk  Max. 
  A4.2 Konstruktionsændringer – konstruktionsafsnit  Udv. 
B1  Statisk projektredegørelse  Udv. 
B2  Statisk kontrolplan  Max. 
B3  Statisk kontrolrapport   
  B3.1 Statisk kontrolrapport for projektering  Udv. 
  B3.2 Statisk kontrolrapport for udførelse  Udv. 
§ 544

Ved overdragelse af et projekt, hvortil der er meddelt byggetilladelse, fra en certificeret statiker til en anden, skal den certificerede statiker, der overdrager projektet, udarbejde en erklæring, hvor følgende indgår: 

1) Starterklæring. 

2) Hvilket virke den certificerede statiker har haft på projektet. 

3) Hvilke dokumenter den certificerede statiker har udarbejdet og/eller kontrolleret, og om dokumenterne er endelige eller som udkast. 

4) Status for gennemførelse af kontroller, jf. B2. Statisk Kontrolplan, samt dokumentation herfor. 

5) Kritiske forhold i projektet, som kræver særlig opmærksomhed fra den certificerede statiker, der overtager projektet. 

Stk. 2. Den certificerede statiker, der overtager et projekt, vurderer på baggrund af erklæringen, jf. stk. 1, i hvilket omfang, det er nødvendigt at foretage en kontrol af den overdragede statiske dokumentation forud for videreførelse af projekteringen og/eller udførelsen. Der redegøres for denne vurdering i B1. Statisk Projektredegørelse. Beskrivelsen skal resumeres i sluterklæringen. 

Stk. 3. Hvis det ikke er muligt at udarbejde en erklæring i forbindelse med overdragelse af projektet, skal den certificerede statiker, der overtager projektet, foretage en maksimal (MAX) kontrol af den statiske dokumentation, der overdrages, svarende til virket for certificeret statiker som kontrollant.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik for at forbedre brugeroplevelsen. Ved at klikke videre accepter du hjemmesidens brug af cookies. Læs hjemmesidens cookiepolitik.