Swipe horisontalt for at se alle emner

Spørgsmål og svar

Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering, at ejerlejlighedsejere ikke har særskilt partsstatus i ejerforeningens byggeprojekter. Den enkelte ejerlejlighedsejers interesser varetages af ejerforeningens bestyrelse.
Nej, der er ikke tiltænkt materielle ændringer af reglerne for skurvogne. Ved overgangen fra BR15 til BR18 er bl.a. strukturen af bestemmelserne blevet ændret, men der er ikke ændret i kravene for opstilling af transportable konstruktioner, herunder skurvogne.
Litra 5) om brandkrav i § 6b, stk. 3 er ved en fejl udgået i forbindelse med, at bygningsreglementet 2018 (BR18) blev ændret med virkning fra den 5. juli 2019.

Litra 5) om brandkrav vil blive genindført ved næste revision af bygningsreglementet. Den næste revision af bygningsreglementet forventes at ske til den 1. januar 2020.

Det er altid den konkrete anvendelse af et byggeri, som er afgørende for hvilke krav byggeriet skal leve op til. Det gælder også for skurvogne. Bygningsreglementets administrative krav til skurvogne og lignende transportable konstruktioner fremgår af BR18 § 5, stk. 1, nr. 6 og nr. 8, litra d. De tekniske krav, herunder kravene til skurvogne, fremgår af § 6, nr. 5, 6 og 7. Det er f.eks. brandkrav og krav til de konstruktive forhold mv. Derudover kan der være krav i anden lovgivning, der også skal over-holdes som f.eks. arbejdsmiljøregler, eksempelvis Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af skurvogne og lignende, miljølovgivning og planlovgivning.
Ja, hvis skurvognen lever op til bygningsreglementets tekniske krav. Hvis en skurvogn skal anvendes til overnatning eller andre beboelses-lignende formål, vil det være bygningsreglementets krav til den konkrete type af overnatning, der skal overholdes, og som kommunen skal påse overholdelsen af. Ved overnatning i en skurvogn skal man derfor være opmærksom på, at bygningsreglementets tekniske krav til den pågældende overnatningsform, skal overholdes, og at der er krav om byggetilladelse, hvis overnatningen sker på en byggeplads.
Bygningsreglementets tekniske krav til skurvogne og andre transportable konstruktioner afhænger ikke af placeringen af skurvognen men af den konkrete anvendelse. Der er dog forskel på, hvilken konkret bestemmelse i bygningsreglementet skurvognen er omfattet alt efter, om den står inde på eller i tilknytning til en byggeplads eller et andet sted. Efter bygningsreglementets (BR18) § 5, stk. 1, nr. 6, er ”transportable konstruktioner, der opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde, hvortil der er meddelt byggetilladelse, samt transpor-table konstruktioner, der opsættes i forbindelse med et byggearbejde til andre formål end selve udførelsen, herunder konstruktioner, hvori der udføres tegnestuearbejde, kontorarbejde eller lignende arbejde inden for den almindelige arbejdstid, der ikke er egentligt byggearbejde”, undtaget fra kravet om byggetilladelse. Disse transportable konstruktioner, som eksempelvis en skurvogn, der skal stå på en byggeplads eller i tilknytning til byggepladsen, er undtaget fra kravet om byggetilladelse. Undtagelsen gælder kun, hvis byggearbejdet på byggepladsen har fået en byggetilladelse og hvis skur-vognen på byggepladsen ikke anvendes til overnatning. En transportabel konstruktion på en byggeplads, der anvendes til personophold uden for arbejdstiden, fx overnatning, bliver betragtet som beboelse efter bygningsreglementet, og vil skulle leve op til bygnings-reglementets regler for den konkrete type af overnatning. Hvis en skurvogn på en byggeplads anvendes til overnatning, er den ikke længere omfattet af undtagelsesbestemmelsen, og kræver derfor en byggetilladelse fra kommunen. Hvis en skurvogn eller anden lignende transportabel konstruktion skal stå andre steder end på en byggeplads, er den ikke omfattet af oven-stående undtagelsesbestemmelse men af § 5, stk. 1, nr. 8, litra d. Efter bygningsreglementets (BR18) § 5, stk. 1, nr. 8, litra d, er ”skurvogne, letvogne, containere og lignende transportable konstruktioner med ydervægge af fast materiale, uanset om konstruktionen er på hjul eller ej, og uanset om konstruktionen anvendes til overnatning eller ej”, undtaget fra kravet om byggetilladelse. Skurvogne mv. omfattet af § 5, stk. 1, nr. 8, litra d, er som udgangs-punkt kun skurvogne mv., som stilles op uden for en byggeplads. Disse skurvogne er undtaget fra kravet om byggetilladelse, selvom der overnattes i dem.
Ja, det skal de. Selvom transportable konstruktioner er undtaget fra kravet om byggetilladelse, skal de stadig leve op til de relevante tekniske krav i bygningsreglementet. Hvilke af bygningsreglementets tekniske krav en skurvogn skal leve op til, vil komme an på den konkrete anvendelse af skurvognen, det kan f.eks. være krav til konstruktions- og brandsikkerhed, krav til vand- og afløbsinstallationer mv.
Nej, selvom en transportabel konstruktion kan være undtaget fra kravet om byggetilladelse, betyder det ikke, at den kan stå i ubegrænset tid. Hvis en transportabel konstruktion skal være placeret samme sted i mere end 6 uger, anses konstruktionen ikke længere som midlertidig efter byggeloven. Hvis en transportabel konstruktion, herunder en skurvogn, skal stå det samme sted i mere end 6 uger, er der efter BR18 § 30, stk. 2, krav om en byggetilladelse fra kommunen. Kravet om byggetilladelse fra kommunen ved en opstilling på mere end 6 uger gælder for alle transportable konstruktioner uanset anvendelse og uanset placering.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik for at forbedre brugeroplevelsen. Ved at klikke videre accepter du hjemmesidens brug af cookies. Læs hjemmesidens cookiepolitik.